Algemene voorwaarden van dienstverlening

1. Opdracht

1.1. Op elke overeenkomst met Cyriac Borloo Advocatenkantoor (het “Kantoor”) zijn deze algemene voorwaarden (volgens de laatste versie) en de eventuele bijzondere voorwaarden voor de opdracht (de “Opdracht”) van toepassing. De toepassing van de eventuele voorwaarden van de cliënt (de “Cliënt”) is uitgesloten.

1.2. Het Kantoor spant zich ervoor in de Opdracht met de nodige professionaliteit uit te voeren. De meest effectieve werking wordt bereikt door met de Cliënt samen te werken als in een team. Het Kantoor gaat ervan uit dat alle door de Cliënt verstrekte informatie volledig en juist is en hierop mag vertrouwd worden.

1.3. De Opdracht wordt aanvaard en uitgevoerd door het Kantoor dat uitsluitend verantwoordelijk is voor de uitvoering ervan, zelfs indien een cliënt een opdracht – uitdrukkelijk of stilzwijgend – heeft verstrekt met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon. De Cliënt aanvaardt dat de advocaten (al dan niet middels vennootschap) en aangestelden van het Kantoor (gezamenlijk de “Personen” of “Persoon”) geen verplichting aangaan en hebben ten aanzien van de Cliënt. De Cliënt aanvaardt met betrekking tot de Opdracht geen (aansprakelijkheids)vordering in te stellen tegen enige Persoon en doet hiervan onherroepelijk afstand.

2. Erelonen en uitgaven

2.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt het ereloon berekend op basis van uurtarieven die periodiek door het Kantoor worden herzien en van toepassing zijn vanaf de datum van wijziging. De erelonen van het Kantoor omvatten geen (gerechts)kosten en uitgaven. Deze (gerechts)kosten en uitgaven worden doorgerekend aan kostprijs en voor wat betreft de kosten van het Kantoor op forfaitaire basis vastgesteld. De Cliënt kan te allen tijde een overzicht vragen van de op een gegeven ogenblik geldende uurtarieven en forfaitaire kosten van het Kantoor.

2.2. Het Kantoor kan bij aanvang of gedurende de loop van de zaak een provisiestaat sturen aan de Cliënt met het verzoek een voorschot te vereffenen dat naderhand verrekend wordt.

2.3. Het Kantoor is bereid betalingen te ontvangen van derden (anderen dan de Cliënt) doch onder dien verstande dat de Cliënt te allen tijde gehouden blijft tot betaling ten opzichte van het Kantoor.

2.4. De Cliënt is ertoe gehouden staten van het Kantoor onmiddellijk bij ontvangst te controleren. Onverminderd eerdere (al dan niet stilzwijgende) aanvaarding, wordt de Cliënt onweerlegbaar geacht een staat van het Kantoor aanvaard te hebben bij gebrek aan gemotiveerd schriftelijk protest binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van de staat. Behoudens tegenbewijs zal elke staat geacht worden ontvangen te zijn door de Cliënt de derde werkdag na de datum van de staat.

3. Afspraken inzake betaling

3.1. Staten van het Kantoor zijn betaalbaar binnen de veertien dagen na de datum van de staat. Vanaf de vervaldag is de Cliënt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinterest gelijk aan de intrestvoet conform de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties en een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het achterstallig bedrag met een minimum van 125 EUR, verschuldigd.

3.2. Bij betalingsachterstal heeft het Kantoor het recht de (verdere) uitvoering van de Opdracht zonder voorafgaande ingebrekestelling te schorsen, ook als de wanbetaling een andere contractuele relatie met de Cliënt betreft. Bij niet betaling van een gedeelte of het geheel van een staat op de voorziene vervaldag, wordt het saldo van alle andere, zelfs niet vervallen staten, van rechtswege en onmiddellijk opeisbaar.

4. Derdengelden

4.1. Het Kantoor stort alle bedragen die zij op haar derdenrekening ontvangt door aan de Cliënt. Het Kantoor mag op de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de Cliënt de sommen inhouden tot vereffening van openstaande staten, in voorkomend geval na kennisgeving aan de Cliënt.

4.2. In geen geval is het Kantoor aansprakelijk ten opzichte van de Cliënt in geval de financiële instelling waar de derdenrekening wordt aangehouden failliet gaat, nalatig is of (rechts)handelingen stelt die een nadelige invloed kunnen hebben ten aanzien van de Cliënt.

5. Uitvoering

Beroep op derden Het Kantoor mag voor de uitvoering van de Opdracht beroep doen op derden en zal bij de selectie van deze derden de nodige zorgvuldigheid aan de dag leggen. Het Kantoor is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van derden.

6. Aansprakelijkheid

6.1. Het Kantoor is enkel aansprakelijk voor verlies, schade, kosten, uitgaven, vorderingen ontstaan in verband met de uitvoering van de Opdracht (de “Schade”) geleden door de Cliënt ten gevolge van grove nalatigheid, grove fout of bedrog in de uitvoering van de Opdracht. In geen geval is het Kantoor aansprakelijk voor onrechtstreekse Schade of gevolgschade, waaronder begrepen Schade geleden door derden.

6.2. Indien het is vastgesteld dat het Kantoor aansprakelijk is, is haar aansprakelijkheid – zowel contractueel als extracontractueel – beperkt tot een bedrag gelijk aan drie keer het totale ereloon betaald door de Cliënt voor de betrokken Opdracht onverminderd wat hierna volgt. Iedere aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot een bedrag van 250.000,00 EUR. Indien een toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering evenwel waarborg verleent voor hogere bedragen, zal de aansprakelijkheid verhoogd worden tot aan de bedragen die effectief gewaarborgd worden door de verzekeringsmaatschappij voor het betrokken schadegeval.

6.3. Indien het Kantoor wordt aangesproken ten gevolge van een fout of nalatigheid van het Kantoor en derden (met inbegrip van de Cliënt), zal het Kantoor ten hoogste aansprakelijk zijn voor de Schade die rechtstreeks is veroorzaakt door de fout of nalatigheid van het Kantoor zonder hoofdelijk of in solidum gehouden te zijn met die derden.

6.4. Het Kantoor is niet aansprakelijk voor vertragingen of gebreken in de uitvoering van de Opdracht indien dit te wijten is aan omstandigheden buiten haar wil of controle, met inbegrip van handelingen of nalatigheden ten gevolge van het falen van de samenwerking met de Cliënt of andere partijen, elektronische panne of interruptie van communicatiemiddelen niet aan haar te wijten, stakingen, of in het algemeen elke situatie die niet kon worden voorzien of vermeden bij aanvang van de Opdracht.

6.5. Elke vordering ten overstaan van het Kantoor moet op straffe van verval onverwijld in rechte worden ingesteld. Elke aanspraak ten aanzien van het Kantoor vervalt in elk geval indien niet binnen het jaar nadat de omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid ontdekt wordt, of redelijkerwijs kon ontdekt worden, de vordering in rechte is ingesteld.

6.6. Onverminderd kortere termijnen ingevolge de wet of deze voorwaarden, verjaren in elk geval alle vorderingen tegen het Kantoor twee jaar na het einde van de betrokken Opdracht.

6.7. De Cliënt zal het Kantoor en de Personen vrijwaren tegen alle aanspraken van derden in verband met, of voortvloeiend uit, de Opdracht.

6.8. Voormelde regeling geldt niet in geval van bedrog – tenzij bedrog gepleegd door de aangestelden van het Kantoor – en geldt voor zover en in de mate naar Belgisch recht of de deontologische verplichtingen mogelijk.

7. Beëindiging van de samenwerking

De Cliënt en het Kantoor – deze laatste rekening houdend met de deontologische verplichtingen terzake – kunnen op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door de andere partij hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.

8. Algemeen

8.1. De nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van één of meer (deel)bepalingen van deze voorwaarden heeft geen gevolgen op de geldigheid of uitvoerbaarheid van de andere (deel)bepalingen ervan die onverminderd van kracht blijven. De ongeldige of niet-uitvoerbare (deel)bepalingen zullen vervangen worden door geldige en uitvoerbare (deel)bepalingen die het nauwst aanleunen bij de oorspronkelijke bedoeling. Voorts zullen bepalingen, die gelet op de hoedanigheid van de Cliënt als consument zouden kwalificeren als onrechtmatige bedingen in de zin van art. VI.83 en/of XIV.50 Wetboek Economisch Recht, worden aangepast in overeenstemming met het maximum dat is toegestaan onder de betreffende wetgeving.

8.2. Alle (resultaten van de) werkzaamheden in het kader van de Opdracht blijven te allen tijde exclusief eigendom van het Kantoor en mogen door de Cliënt niet aan derden worden overgemaakt. In elk geval zullen derden zich daarop niet mogen beroepen noch enige aanspraken kunnen laten gelden ten aanzien van het Kantoor.

8.3. De Cliënt-rechtspersoon zal de bepalingen van deze voorwaarden tegenwerpelijk maken aan zijn bestuurders, zaakvoerders, aandeelhouders, personeel, tussenpersonen, onderaannemers en overige medewerkers zodat zij evenzeer hierdoor gebonden zijn.

8.4. De Nederlandstalige tekst van deze voorwaarden primeert op eventuele vertalingen.

8.5. Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 1.3 hierboven, gelden (de bepalingen van) deze algemene voorwaarden niet alleen ten aanzien van – en in voorkomend geval ten gunste van – het Kantoor doch evenzeer ten aanzien van – en in voorkomend geval ten gunste van – elke Persoon.

9. Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank

Alle overeenkomsten met het Kantoor worden beheerst door het Belgisch recht. Enkel de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge zijn bevoegd.